Oferta
Lista osób przystępujących do ubezpieczenia grupowego
Lista osób występujących z ubezpieczenia grupowego
Oświadczenie o związku małżeńskim
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu - dodatkowe ryzyka związane z pobytem w szpitalu
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy - niezdolności do samodzielnej egzystencji
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu rodziców ubezpieczonego lub rodziców małżonka/partnera ubezpieczonego
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu powstania inwalidztwa ubezpieczonego, małżonka, partnera, dziecka ubezpieczonego
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu leczenia specjalistycznego
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu powstania uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku u dziecka ubezpieczonego
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu przebytej operacji
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu małżonka, partnera, dziecka, noworodka ubezpieczonego
Wniosek o wykup ubezpieczenia, wypłatę z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia, osiągnięcia wieku emerytalnego
Deklaracja uczestnictwa/zmiany przystąpienia do ubezpieczenia na życie
MIX P deklaracja dla MSP dla nowego biznesu, a także umów zawartych od 1 października 2016 roku
MIX R – deklaracja CORPO dla nowego biznesu, a także umów zawartych od 1 września 2015 roku (również akceptowalna dla umów zawartych przed tym terminem) oraz umów MSP zawartych przed październikiem 2016 roku
MIX R1 – deklaracja CORPO dla umów zawartych przed 1 września 2015 roku (brak możliwości zastosowania do umów zawieranych aktualnie) – jedyną różnicą w stosunku do R, to krótsze oświadczenie o stanie zdrowia.
OWU NNW Szkolne